Правила для авторів

Правила для авторів

Український антарктичний журнал публікує матеріали фундаментальних та прикладних досліджень, актуальних науково-технічних розробок, виконаних українськими та іноземними вченими в галузі геологічних, географічних, біологічних, хімічних, медичних, фізико-математичних та загальнотехнічних наук, пов’язаних з вивченням Антарктики.

1. Загальні вимоги

До журналу приймаються до друку рукописи статей, що не публікувались раніше.

Рукопис подається в електронному вигляді українською або англійською мовами – за вибором авторів. Максимальний обсяг статті не повинен перевищувати 16 сторінок разом зі списком літератури, таблицями, підписами до рисунків, рефератами українською та англійською мовами (до 60 000 знаків). Статті супроводжуються розширеними структурованими рефератами (анотаціями), що відображають основний зміст роботи англійською, українською мовами. Зміст та обсяг оглядових статей та коротких повідомлень узгоджуються з Редакційною колегією. Остаточний варіант рукопису, підготовлений з урахуванням зауважень рецензентів і Редакційної колегії, надсилається електронним листом на адресу, вказану автором, а після отримання від нього електронного листа з погодженням подається до друку.

2. Форма подання і структура рукопису

Рукопис має бути набраний у редакторі Word, формат файла – *.rtf, поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 60 мм, ліве – 25 мм, праве – 35 мм. Шрифт тексту й формул – Times New Roman, розмір шрифту – 10 pt, міжрядковий інтервал – одинарний, відступ на абзац – 10 мм.

Послідовність розташування матеріалу рукопису:

2.1. УДК – без абзацу (напівжирним шрифтом). Після УДК пропустити рядок.

2.2. Назва статті – без абзацу (напівжирним шрифтом, великі літери). Після назви пропустити рядок.

2.3. Ініціали і прізвища авторів, позначені числовим індексом, що відповідає порядковому номеру установи, де працює автор, – без абзацу (напівжирним шрифтом). Після прізвищ авторів пропускається рядок. У разі, якщо рукопис містить результати досліджень, які виконувалися за рахунок коштів ДУ НАНЦ, поряд з основним місцем роботи автора необхідно вказувати – Державна установа Національний антарктичний науковий центр (в англомовному варіанті – State Institution National Antarctic Scientific Center).

2.4. Список установ та їх місцезнаходження (поштова адреса), е-mail автора, відповідального за листування – без абзацу (курсив). Перед кожною установою ставиться порядковий номер. Після списку установ пропускається рядок.

2.5. Структуровані реферати (анотації) необхідно подати українською та англійською мовами (1800-2000 знаків), друкуються без абзацу, слово «Реферат» («Abstract») – напівжирним шрифтом.

Реферати, підготовлені не мовою оригіналу рукопису, повинені містити такі структурні елементи:

1) назва роботи;

2) прізвища та ініціали усіх співавторів;

3) установи, де працюють автори та їх місцезнаходження (місто), е-mail автора, відповідального за листування;

4) у тексті усіх рефератів чітко виділяються напівжирним шрифтом слова – мета (main objective(s) of the study), методи (methods), результати (results), висновки (conclusions);

Вимоги до реферату: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); застосування сталої наукової термінології, характерної для вітчизняних чи іноземних спеціальних текстів; єдність термінології в межах реферату. За необхідності, на початку реферату вказується одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження. Після реферату залишити пустий рядок.

2.6. Ключові слова (Кеу words) напівжирним шрифтом наводяться після кожного реферату – без абзацу, до 10 слів чи словосполучень, що перераховуються через кому.

Між ключовими словами і основним текстом пропустити два рядки.

2.7. Структура викладу основного матеріалу:

Рукопис дослідницької (експериментальної) статті має бути поділений на пронумеровані розділи:

1. Вступ (постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень з обраної проблематики, формулювання мети дослідження).

2. Методи і матеріали (подаються відомості про схему експерименту, апаратуру, матеріали, методи отримання та аналізу використаних даних, обробку результатів).

3. Результати і обговорення (виклад основних етапів виконання роботи з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, порівняння їх з останніми дослідженнями з обраної проблематики).

4. Висновки (вказується наукова новизна отриманих результатів та їх практичне значення).

5. Подяки (за наявності).

6. Відомості про грантову підтримку (за наявності).

7. Список літератури (References).

Назви розділів (напівжирним шрифтом) вказуються окремим рядком як підзаголовки; до і після назви розділу необхідно залишити пустий рядок. За потреби підрозділ «Обговорення» можна  винести в окремий розділ. Також в основному матеріалі можна виділити додаткові підрозділи (нумеруються 2.1., 2.2., 3.1. і т.д.) і додатки (А, Б, В і т.д.), які наводять  після списку літератури. Усі підрозділи повинні мати короткі, тематично адекватні назви.

3. Список літератури

У списку літератури наводяться опубліковані роботи, на які є посилання в тексті. У тексті посилання здійснюється таким чином: (Петренко, 2015, с. 123); (Іваненко та ін., 2016); «Нещодавно Мельник В.І. та ін. (2014) показали, що...» Авторам cлід уважно перевіряти список літератури, оскільки допущені неточності й помилки можуть стати на перешкоді індексації публікації у вітчизняних та закордонних бібліометричних базах даних. У випадку виявлення в ньому неточностей редакція має право відхилити статтю.

Для статей, підготовлених англійською мовою, список літератури (References) подається за латинським алфавітом з метою забезпечення опрацювання статті бібліометричним апаратом SCOPUS, Web of Science та іншими міжнародними наукометричними базами даних.

За основу оформлення списку літератури латиницею взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard Reference System). Загальна структура бібліографічного запису така:

  • вказується прізвище автора, ініціали; вказуються всі автори, не скорочуючи їх кількості;
  • після прізвища та ініціалів автора (авторів) вказується рік публікації;
  • після року публікації вказується назва статті або назва розділу, якщо це посилання на розділ колективної монографії чи збірника;
  • курсивом вказується назва журналу чи назва монографії (всі значимі слова назви журналу чи монографії пишуться з великої літери);
  • вказуються номер журналу або том (в дужках – номер випуску), сторінки статті; для книги (монографії) – вказується номер видання (якщо видається не вперше), місто видання, назва видавництва і кількість сторінок;
  • унікальний цифровий ідентифікатор (Digital Object Identifier – DOI) або URL адреса для електронних видань (за наявності).

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених англійською мовою, наведено у Додатку А.

Для статей, підготовлених українською мовою, які містять посилання на джерела не латиницею (кириличні посилання), список літератури подається двома блоками.

Перший блок «Література»: бібліографічний опис використаних джерел складається з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». Для статей обов'язково вказувати повну їх назву, назву видання, рік, том, номер, номери першої та останньої сторінок, для монографій – повну назву, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок.

Другий блок «References»: наводиться латинізований список використаних джерел  (див. правила оформлення літератури для англомовних статей вище).  Якщо є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.

Прізвища українських авторів подаються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви статей періодичних видань або частин (розділів) монографій повинні відповідати англомовним анотаціям, розміщених в зазначених виданнях. Якщо вихідні джерела не містять англомовних анотацій, подається пряма транслітерація назв статей або частин (розділів) монографій, після чого наводиться переклад англійською мовою у квадратних дужках. Назви періодичних видань (журналів) подаються відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. Якщо назва видання подана транслітерацією, то після неї подається переклад англійською мовою у квадратних дужках.

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених українською мовою, відповідно до вимог ДСТУ, наведено у Додатку Б.

Приклад оформлення посилання на транслітеровану публікацію (якщо вихідне джерело не містить англомовної назви), наведено у Додатку В.

4. Таблиці

Таблиці з заголовками до них (надрукованими через один інтервал) мають бути вставлені в текст і пронумеровані послідовно арабськими цифрами (в лівому верхньому кутку перед назвою таблиці). Товщина ліній (рамок) таблиць – 0,5 пт. Слово «Таблиця 1» –звичайний шрифт, текст назви – Ж. Посилання в тексті на якусь із таблиць мають виглядати так: (табл. 1), за наявності в рукописі лише однієї таблиці – (таблиця).

Підписи до таблиць подаються українською та англійською.

5. Ілюстрації

Всі ілюстрації до статті мають бути вставлені в текст. Посилання в тексті – (рис. 1), за наявності в рукописі лише одного рисунка – (рисунок). Кольорові ілюстрації до статті мають бути виділені в окремий файл, збережені в JPG або TIFF, максимальної яскравості та роздільної здатності.

Підписи до рисунків подаються українською та англійською.

6. Одиниці вимірювань.

При виборі одиниць вимірювань необхідно дотримуватись системи СІ.

7. Відомості про авторів. В окремому файлі подаються відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, посада і повна назва установи, де працює автор, науковий ступінь, вчене звання, галузь наукової діяльності, адреса, телефон, а також ідентифікатор ORCID чи URL персональної веб-сторінки (за наявності).

Відомості про авторів подаються українською та англійською.

Додаток А.

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених англійською мовою

Посилання на монографію:

Weeks, W.F. 2010. On Sea Ice. Fairbanks: Univ Alaska Press.

Florindo, F., Siegert, M. (eds). 2009. Antarctic Climate Evolution. Amsterdam: Elsivier Science.

Посилання на розділ колективної монографії:

Lemke, P., Ren, J. 2007. Observations: Changes in Snow, Ice and Frozen Ground. In Solomon, S. et al (eds) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. NY: Cambridge Univ Press.

Посилання на статтю з журналу:

Burton, M.G. 2010. Astronomy in Antarctica. Astronomy and Astrophysics Review, 18, 417-469.

Convey, P., Stevens, M.I. 2007. Antarctic biodiversity. Science, 317(5846), 1877-1878. doi: 10.1126/science.1147261

Посилання на матеріали конференції:

Padman, L., Fricker, H.A., Coleman, R., Howard, S., Erofeeva, L. 2002. A new tide model for the Antarctic ice shelves and seas. In Winther, J.G., Solberg, R. (eds) 4th International Symposium on Remote Sensing in Glaciology. Maryland, 03-08 June, 2001, 247-254.

Додаток Б.

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених українською  мовою, відповідно до вимог ДСТУ

Посилання на монографію:

Рибачук В. П., Гожик П. Ф. (відп. ред.), Віденіна Н. Г., Литвинов В. А. Дослідження України в Антарктиці : наукове видання. К.: Вид-во «Варта», 2008. 286 с.

Посилання на розділ колективної монографії:

Федчук А. П. Антарктика – міжнародний полігон управління людською діяльністю. Світове господарство в умовах глобалізації: геопросторовий вимір: кол. монографія / кол. авт; за ред. Я. Б. Олійника, Б. П. Яценка, В. К. Бабаритьскої. К.: Вид.-полігр. центр “Київський ун-т”, 2010. С. 91–106.

Посилання на статтю з журналу:

Гожик П. Ф., Литвинов В. А., Маланчук В. М. Двадцять років в Антарктиці: основні досягнення та перспективи. Український антарктичний журнал. 2015. № 14. С. 9–23. URL: http://www.uac.gov.ua/custom_content_source_list/uaj/uaj14/uaj14_9.pdf (дата звернення: ХХ.ХХ.20ХХ).

Посилання на матеріали конференції:

Міліневський Г. П., Грицай А. В., Євтушевський О. M., Клекочук А. Р. Зміщення на схід квазістаціонарного мінімуму в Антарктичному озоні: відновлення озонового шару? Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети: Тези VII Міжнар. антаркт. конф. – VII МАК 2015 (м. Київ, 12–14 трав. 2015 р.). К., 2015. URL: http://www.uac.gov.ua/custom_content_source_list/mak/ mak7/thesis.pdf (дата звернення: ХХ.ХХ.20ХХ).

Додаток В.

Приклади оформлення посилання на транслітеровану публікацію

Gozhyk, P.F., Lytvynov, V.A., Malanchuk, V.M. 2015. Dvadtsiat’ rokiv v Antarctitsi: osnovni dosiagnennia ta perspektyvy [Twenty years in Antarctica: the main achivements and prospects]. Ukrainskij Antarktychnij Zhurnal [Ukrainian Antarctic Journal], 14, 9-23. Available online: http://www.uac.gov.ua/custom_content_source_list/uaj/uaj14/uaj14_9.pdf [Accessed 27 November 2017].