(1)
Solovyov, V. D.; Bakhmutov, V. G.; Korchagin, I. N.; Levashov, S. P.; Yakymchuk, N. A.; Bozhezha, D. N. About New Oil and Gas Prospects of the Antarctic Margin. uaj 2010, 49-61.