(1)
Nabokin, M.; Salganskiy, O.; Tkachenko, V.; Kovalenko, P.; Dzhulai, A.; Puhovkin, .A.; Gogol, S.; Protsenko, Y.; Svetlichniy, L.; Kozeretska, I. Records of Boeckella Poppei (Mrazek, 1901) (Calanoida: Centropagidae) Obtained During Ukrainian Antarctic Expeditions. uaj 2023, 21, 55-65.