Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ПОДАННЯ ТА РОБОТА З РУКОПИСОМ

Редакція наукового фахового видання "Український антарктичний журнал" (УАЖ) приймає наукові статті, короткі повідомлення, рецензії, огляди на замовлення редакції, які відповідають нижче наведеним правилам. Автор несе відповідальність за науковий зміст наданих матеріалів.

Загальні вимоги до рукопису.

До УАЖ для друку приймаються рукописи наукових статей, коротких повідомлень, оглядів на замовлення редколегії та рецензій, що не публікувались раніше і не перебувають на розгляді в інших виданнях. Рукопис подається в електронному вигляді англійською або українською мовою через сайт УАЖ. Разом з рукописом подається авторський договір, який набуває чинності з дати прийняття рішення про подання рукопису до друку. Максимальний обсяг рукописів статей не повинен перевищувати 16 сторінок разом зі списком літератури, таблицями, підписами до рисунків, рефератами українською та англійською мовами (до 60 000 знаків), оглядів – до 10 сторінок, коротких повідомлень та рецензії до 6 сторінок. Рукописи статей супроводжуються розширеними структурованими рефератами (анотаціями), що відображають основний зміст роботи англійською та українською мовами.

Вимоги до оформлення рукопису

Рукопис має бути набраний у редакторі Word, формат файла – *.rtf, поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 20 мм. Шрифт тексту й формул – Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – одинарний, відступ на абзац – 10 мм. Послідовність розташування матеріалу рукопису (наукова стаття, огляд, коротке повідомлення, рецензія):

УДК – без абзацу, зліва. Після УДК пропустити рядок.

Ініціали і прізвища авторів вказуються без абзацу (напівжирним шрифтом), далі авторські ідентифікатори – ORCID, Researcher ID. Якщо декілька авторів з різних установ, їх прізвища позначаються числовим індексом, що відповідає порядковому номеру установи. Після прізвищ авторів пропускається рядок. У разі, якщо рукопис містить результати досліджень, які виконувалися за рахунок коштів Державної установи Національний антарктичний науковий центр МОН України, поряд з основним місцем роботи автора необхідно вказувати – Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України (в англомовному варіанті – State Institution National Antarctic Scientific Center, Ministry of Education and Science of Ukraine).

Список установ та їх місцезнаходження (поштова адреса подається у порядку: вулиця, будинок, місто, індекс, країна), е-mail автора, відповідального за листування – без абзацу (курсив). Перед кожною установою ставиться порядковий номер, якщо співавтори з різних установ. Після списку установ пропускається рядок і вказується електронна адреса відповідального за листування автора.

Назва рукопису – без абзацу (напівжирним шрифтом, великі літери). Після назви пропустити рядок. Додатково для колонтитулів мовою рукопису подається скорочена назва рукопису обсягом до 100 знаків, враховуючи проміжки.

Реферат і ключові слова

Структуровані реферати (анотації) разом з ключовими словами необхідно подати українською та англійською мовами (1800-2000 знаків), друкуються без абзацу, слово «РЕФЕРАТ» («ABSTRACT») – великими літерами, текст реферату звичайним шрифтом Times New Roman, 10 кегль.

В тексті усіх рефератів чітко виділяються напівжирним шрифтом слова – мета (main objective(s) of the study), методи (methods), результати (results), висновки (conclusions).

Вимоги до реферату: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); застосування сталої наукової термінології, характерної для вітчизняних чи іноземних спеціальних текстів; єдність термінології в межах реферату, відсутність посилань та скорочень, якщо це можливо. Реферат повинен містити інформацію про об’єкт досліджень, пояснювати звичайному читачу, чому було проведено дане дослідження, що було знайдено, чому отримана інформація є важливою.

До реферату іншою мовою, ніж мова основного тексту, обов’язково додати:

  • прізвища та ініціали усіх співавторів - звичайним шрифтом;
  • установи, де працюють автори та їх місцезнаходження (місто), е-mail автора, відповідального за листування;
  • назву роботи.

Після реферату залишити пустий рядок.

Ключові слова (Кеуwords) напівжирним шрифтом наводяться після кожного реферату – без абзацу, до 6 слів чи словосполучень, що перераховуються через кому в алфавітному порядку. Ключові слова не повинні повторювати слова та словосполучення використані в назві рукопису.

Між ключовими словами і основним текстом пропустити два рядки.

Основні розділи

Рукопис дослідницької (експериментальної) статті має бути поділений на розділи:

 Вступ (постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень з обраної проблематики, формулювання мети дослідження).

 Матеріали і методи (подаються відомості про схему експерименту, обладнання, матеріали, методи отримання та аналізу використаних даних, обробку результатів).

 Результати і обговорення (виклад основних етапів виконання роботи з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, порівняння їх з останніми дослідженнями з обраної проблематики).

 Подяки (за наявності).

 Відомості про грантову підтримку (за наявності), або про установу, яка профінансувала дослідження.

 Список літератури (References).

Актуальне написання назв установ, використаних термінів, акронімів, топонімів. На початку статті подавати повну назву установ і скорочену, якщо така буде використовуватися надалі (Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України (ДУ НАНЦ), українська антарктична станція «Академік Вернадський» (УАС «Академік Вернадський» або станція «Академік Вернадський»), State Institution National Antarctic Scientific Center, Ministry of Education and Science of Ukraine (SI NASC), Akademik Vernadsky station, так само вказуються і терміни та акроніми – спочатку подається повна назва, а далі скорочена. Топоніми в тексті вказуються повністю.

         Назви розділів (напівжирним шрифтом, великими літерами) вказуються окремим рядком  - до і після назви розділу необхідно залишити пустий рядок, підзаголовки вказуються напівжирним шрифтом, звичайними літерами. Усі підрозділи повинні мати короткі не більше 100 знаків, тематично адекватні назви. Кількість рисунків і таблиць в тексті повинна бути мінімальною і займати не більше половини листка формату А4. Рисунки бажано подавати чорно-білими, сканованими з роздільною здатністю, не менше  300 dpi. Не допускається подання однакового матеріалу в табличній і графічній формі.

Таблиці

Таблиці з короткими заголовками до них (надрукованими через один інтервал) мають бути вставлені в текст і пронумеровані послідовно арабськими цифрами (в лівому верхньому кутку перед назвою таблиці). Товщина ліній (рамок) таблиць – 0,5 пт. Слово «Таблиця 1» або “Table 1” – курсивом, текст назви виділяється напівжирним, після слова Таблиця 1 або Table 1 ставиться крапка. Посилання в тексті на якусь із таблиць мають виглядати так: (табл. 1), за наявності в рукописі лише однієї таблиці – (таблиця), англійською – (Table). Орієнтація таблиць на сторінці портретна, розташування вертикальне. Підписи до таблиць подаються мовою статті та англійською, вкінці підпису крапка не ставиться. Всі комірки таблиці повинні бути заповнені.

 Ілюстрації

Всі ілюстрації до статті мають бути вставлені в тексті. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати чотири і бажано подавати їх в чорно-білому форматі.   

Посилання в тексті – (рис. 1), за наявності в рукописі лише одного рисунка – (рисунок), англійською (Fig. 1) і (Figure) відповідно. Графічні ілюстрації та фотографії подаються окремим файлом у форматі JPG або TIFF, якість фотографій повинна забезпечуватись роздільною здатністю не менше 600 dpi. Підписи до рисунків подаються мовою статті та англійською звичайним шрифтом Times New Roman, кегль 12. Підпис до рисунку починається зі слів курсивом «Рис.1.» або «Fig.1.» далі пробіл і назва рисунку. Для позначення частин рисунку використовуються літери курсивом а, b, с і т. д. У випадку, якщо в рукописі містяться рисунки третьої сторони, необхідно отримати письмовий дозвіл на їх використання.

Одиниці вимірювань

При виборі одиниць вимірювань необхідно дотримуватись системи СІ.

 Хімічні сполуки і математичні формули

Хімічні формули вказувати відповідно до номенклатури, яка рекомендується IUPAC, 1979. Замість назв простих речовин допускається використання їхніх формул. Хімічні формули оформлюються в редакторі ChemWindows.

Дозволяється використання абревіатур найбільш часто вживаних сполук. Для інших скорочень необхідно подати пояснення при першому їх використанні у тексті.

В десятинних дробах для розділення частин використовується кома. Знак % від цифри не відділяється пробілом. Між цифрами завжди ставиться тире без пробілів.  

В якості символу множення використовується “×”: 5 × 10 моль/л. Для скалярного добутку та хімічних формул використовується означення  (а • в) та (CuSO4 • 7Н2О) відповідно.

Грецькі символи курсивом не виділяються.

Довгі і складні математичні формули набираються за допомогою програми Math Type, і додатково подаються окремим файлом. Для позначення верхнього і нижнього індексу використовується прямий шрифт.

Використання латинських назв

Латинські назви видів тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів подаються курсивом. При першому згадуванні в тексті із зазначенням авторів таксонів, далі – без авторів. Автори таксонів та ранги таксонів наводяться прямим шрифтом. При першому згадуванні видів, назва роду подається повністю, надалі скорочується до однієї літери, за винятком тих випадків, коли речення розпочинається з латинської назви або ж коли йдеться про види, що належать до різних родів, назви яких починаються з однакової літери. У підписах до таблиць та рисунків родові назви не скорочуються (виключення – перелік кількох видів одного роду). Назви та авторів таксонів рослин подавати за «The International Plant Names Index»  (https://www.ipni.org), назви та авторів таксонів грибів – за базою даних «MycoBank” (http://www.mycobank.org/quicksearch.aspx), назви та авторів таксонів морських організмів за «World Register of Marine Species: WoRMS» (http://www.marinespecies.org). Якщо в назві статті вказуються назви видів  рослин, тварин, грибів чи мікроорганізмів, авторів таксона не вказувати, а в дужках обов’язково вказати родину (прямим шрифтом) до яких цей вид належить. Автори таксонів не наводяться і в рефератах статті.

 Відомості про авторів.

В окремому файлі подаються відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, посада і повна назва установи, де працює автор, науковий ступінь, вчене звання, галузь наукової діяльності, адреса, телефон, а також ідентифікатор ORCID чи URL персональної веб-сторінки (за наявності). Відомості про авторів подаються англійською та українською мовами.

Список літератури

У списку літератури наводяться опубліковані роботи у алфавітному порядку, на які є посилання в тексті. Необхідною умовою є, переважання в списку літератури посилань на роботи, надруковані за останнє десятиріччя, які знаходяться в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється. У тексті посилання здійснюється таким чином: (Петренко, 2015, с. 123); (Іваненко та ін., 2016); «Нещодавно Мельник В.І. та ін. (2014) показали, що...». Якщо посилання здійснюється на різних авторів з однаковим прізвищем, тоді правильним  оформленням є наступне: (О. Петренко, 2015, К. Петренко та ін., 2017).  У випадку, коли в тексті згадується дві роботи одного автора, перша робота на яку є посилання позначається як 2018а, друга 2018b, навіть якщо перша була надрукована у грудні, а друга у лютому цього ж року. Якщо в статті здійснюється посилання на роботи, де один автор, але різні співавтори, тоді вірним посиланням буде наступне: (Петренко та ін. 2017; Петренко та ін. 2018). У випадку, якщо посилання здійснюється на джерела де перший автор один, а другий та інші різні і якщо роботи надруковані в один рік - посилання оформлюється як:  (Петренко, Степаненко та ін., 2018, Петренко, Іваненко та ін., 2018).   Якщо у статті два автори, то вказувати обох авторів через кому або знак and (&).  Персональне повідомлення здійснюється наступним чином: (О. Петренко, персон. повід. 2018). Посилання в тексті на програмний продукт повинне включати повну назву програми та ім’я автора.  Авторам варто уважно перевіряти список літератури, оскільки допущені неточності й помилки можуть стати на перешкоді індексації публікації у вітчизняних та закордонних бібліометричних базах даних. У випадку виявлення в ньому неточностей редакція має право відхилити статтю.

Для статей, підготовлених англійською мовою, список літератури (References) подається за латинським алфавітом з метою забезпечення опрацювання статті бібліометричним апаратом SCOPUS, Web of Science та іншими міжнародними наукометричними базами даних.

За основу оформлення списку літератури латиницею взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard Reference System). Загальна структура бібліографічного запису така: вказується прізвище автора, ініціали; вказуються всі автори, не скорочуючи їх кількості; після прізвища та ініціалів автора (авторів) вказується рік публікації; після року публікації вказується назва статті або назва розділу, якщо це посилання на розділ колективної монографії чи збірника; курсивом вказується назва журналу чи назва монографії (всі значимі слова назви журналу чи монографії пишуться з великої літери); вказуються номер журналу або том (в дужках – номер випуску), сторінки статті; для книги (монографії) – вказується номер видання (якщо видається не вперше), місто видання, назва видавництва і кількість сторінок; унікальний цифровий ідентифікатор (Digital Object Identifier – DOI) або URL адреса для електронних видань (за наявності), вкінці посилання ставиться крапка. Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому разі останнім у першому рядку має бути знак «навскісна риска» («/»).

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених англійською мовою, наведено у Додатку А.

 Додаток А

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених англійською мовою

Посилання на монографію:

Weeks, W.F. 2010. On Sea Ice. Fairbanks: Univ Alaska Press.

Florindo, F., Siegert, M. (eds). 2009. Antarctic Climate Evolution. Amsterdam: Elsivier Science.

Посилання на розділ колективної монографії:

Lemke, P., Ren, J. 2007. Observations: Changes in Snow, Ice and Frozen Ground. In Solomon, S. et al (eds) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. NY: Cambridge Univ Press.

Посилання на статтю з журналу:

Burton, M.G. 2010. Astronomy in Antarctica. Astronomy and Astrophysics Review, 18, 417-469.

Convey, P., Stevens, M.I. 2007. Antarctic biodiversity. Science, 317(5846), 1877-1878. https://doi.org/10.1126/science.1147261

Посилання на матеріали конференції:

Padman, L., Fricker, H.A., Coleman, R., Howard, S., Erofeeva, L. 2002. A new tide model for the Antarctic ice shelves and seas. In Winther, J.G., Solberg, R. (eds) 4th International Symposium on Remote Sensing in Glaciology. Maryland, 03-08 June, 2001, 247-254.

Посилання на онлайн ресурс:

Clayton R. 2000. Average summer temperatures in Svalbard. www.climate.com/Arcticon5March2006.

Посилання на статті в онлайн журналах  у випадку використання журналом DOI:

Ivan Parnikoza, Iryna Kozeretska, Viktor Kunakh. 2011. Vascular Plants of the Maritime Antarctic: Origin and Adaptation. American Journal of Plant Sciences, 2, 381-395. https://doi.org/10.4236/ajps.2011.23044.

Для статей, підготовлених українською мовою, які містять посилання на джерела не латиницею (кириличні посилання), список літератури подається двома блоками.

Перший блок «Література»: бібліографічний опис використаних джерел складається з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». Для статей обов'язково вказувати повну їх назву, назву видання, рік, том, номер, номери першої та останньої сторінок, для монографій – повну назву, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок. Спочатку вказується за алфавітом кириличний список використаних джерел, далі латинізований список використаних джерел.

Другий блок «References»: наводиться латинізований список використаних джерел  (див. правила оформлення літератури для англомовних статей вище). Порядок подання літератури в цьому блоці приводиться у відповідність з таким у блоці «Література», так як останній є основним. Якщо є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.

Прізвища українських авторів подаються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви статей періодичних видань або частин (розділів) монографій повинні відповідати англомовним анотаціям, розміщених в зазначених виданнях. Якщо вихідні джерела не містять англомовних анотацій наводиться переклад англійською мовою. Назви періодичних видань (журналів) подаються відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. 

Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених українською мовою, відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015, наведено у Додатку Б.

Додаток Б. Приклади оформлення посилань для статей, підготовлених українською мовою відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

Посилання на монографію:

Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М., Кузнєцова В.Г. Динаміка аномального магнітного поля Землі. Львів: Євросвіт, 2001. 308 с.

Посилання на розділ колективної монографії:

Федчук А. П. Антарктика – міжнародний полігон управління людською діяльністю. Світове господарство в умовах глобалізації: геопросторовий вимір: кол. монографія / кол. авт; за ред. Я. Б. Олійника, Б. П. Яценка, В. К. Бабарицької. Київ: Вид.-полігр. центр “Київський ун-т”, 2010. С. 91–106.

Посилання на статтю з журналу:

Гожик П. Ф., Литвинов В. А., Маланчук В. М. Двадцять років в Антарктиці: основні досягнення та перспективи. Український антарктичний журнал. 2015. № 14. С. 9–23. URL: http://www.uac.gov.ua/custom_content_source_list/uaj/uaj14/uaj14_9.pdf (дата звернення: ХХ.ХХ.20ХХ).

Посилання на матеріали конференції:

Міліневський Г. П., Грицай А. В., Євтушевський О. M., Клекочук А. Р. Зміщення на схід квазістаціонарного мінімуму в Антарктичному озоні: відновлення озонового шару? Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети: Тези VII Міжнар. антаркт. конф. – VII МАК 2015 (м. Київ, 12–14 трав. 2015 р.). Київ, 2015. URL: http://www.uac.gov.ua/custom_content_source_list/mak/ mak7/thesis.pdf (дата звернення: ХХ.ХХ.20ХХ).

Процес підготовки рукопису до публікації відбувається в декілька етапів.

Перший етап – подання рукопису. Автор надає файл у форматі Word з  рисунками і таблицями та наскрізною нумерацією сторінок,  а також файл з авторським договором. Інформація подається на сайт Українського антарктичного журналу. Рукопис розглядається Відповідальним редактором і у разі належного оформлення та відповідності усім науковим критеріям, тематиці журналу, відсутності плагіату він приймається до рецензування. Матеріали, які подаються, перевіряються редакцією на предмет запозичення, за допомогою автоматизованих систем перевірки.  

 Другий етап – рецензування.

Рецензування в УАЖ відбувається за принципом двостороннього сліпого.

Рукопис подається двом експертам на незалежне анонімне рецензування. Редакція надає автору рецензентів, які вчасно і неупереджено виконують обов’язки по рецензуванню рукопису, не є фінансово зацікавленими в дослідженнях і не представляють інтереси конкуруючої організації. У випадку наявності позитивного і негативного відгуку на роботу, Відповідальний редактор призначає додаткового Рецензента. Негативний відгук розглядається Редакційною колегією, яка приймає остаточне рішення. У разі відхилення рукопису Редакційна колегія залишає за собою право не вступати в дискусію з авторами.

Третій етап – подання рукопису після рецензування. На третьому етапі автор подає рукопис у файлі Word з виправленнями, назва файлу з поміткою «виправл. Прізвище автора», а також файл з поясненнями автора стосовно зауважень. Якщо рукопис не повертається до редакції у визначений термін, він знімається з розгляду для даного номеру журналу. Якщо рукопис буде подано після вказаного терміну, він буде мати нову дату подання.

Четвертий етап – подання рукопису до друку. На четвертому етапі автором подаються наступні файли: текст рукопису  в файлі формату Word,  а також англійською мовою ПІБ авторів, назва рукопису, назва закладів, реферат, ключові слова. В окремих файлах: рисунки, фотографії у форматі TIFF, GIF, JPEG, бажана роздільна здатність – 600 dpi. Назви файлів: прізвище і fig.1, fig. 2. Файл з інформацією про авторів.

             

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються авторами при наданні матеріалів до наукового фахового видання "Український антарктичний журнал" використовуються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" , виключно, для зазначеної мети журналу і не є доступними для інших цілей.