Ukrainian Antarctic journal

No 15 (2016): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

An achievements and a prospects of psychological behaviors studies in interpersonal interactions of the Antarctic expeditions wintering teams

L. M. Bahmutova
State Institution National Antarctic Scientific Center, Ministry of Education and Science of Ukraine, 16 Tarasa Shevchenka Blvd., Kyiv, 01601, Ukraine
Published January 18, 2017
Keywords
 • personality,
 • wintering team,
 • interpersonal relationships,
 • relatively isolated group,
 • extreme conditions,
 • social deprivation,
 • psychological compatibility,
 • Antarctica
 • ...More
  Less

Abstract

The conceptual framework of the process of interpersonal relationships in wintering team of long polar expeditions is presented. We stress attention on the factors in the associated with isolation and Antarctic environment. The special role in this study has the interpersonal interactions during recruitment of polar team. This is important of ensure the reliability and efficiency of team operation in extreme conditions.

References

 1. Dmytrieva S. M., Bakhmutova L. M. (2016). Psyhologichni osoblyvosti mizhosobystisnoi vzaemodii zymivnykiv u polyarnykh ekspedytsiah [Psychological peculiarities of interpersonal interaction of winterers in Polar expeditions]. Konkurentospromozhnist v umovah globalizatsii: realii, problemy ta perspektyvy. Materialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [red. Sauh I. V.]. Zhytomyr: ZhF KIBIT, 46-52. (in Ukrainian.)
 2. Bilikin, M. R., Moiseyenko, E. V. 2015. Osoblyvosti psykhologichnoho stanu antarktychnykh zymivnykiv u malomu kolektyvi pry tryvalii izoliatsii [Specifics of the psychological state of the Antartctic winterers in a small collective under long-term isolation]. Tezy dopovidi VII Mizhnarodnoi Antarktychnoi Konferentsii “Antarktychni doslidzhennia: novi horyzonty ta prioritety”; Kyiv, Ukraine, 12-14 May 2015. K.: NANC, 168-169. (Ukrainian, English)
 3. Boiko, A. V., Moiseyenko, E. V. (2015). Ispol’zovanie tsvetoimpul’snogo vozdeistvia dlia korrektsii narushenii psikhoemotsional’nogo sostoiania cheloveka v ekstremal’nykh usloviakh [Using colour impulse exposure to correct disorders of psychoemotional state of people in extreme conditions]. Tezy dopovidi VII Mizhnarodnoi Antarktychnoi Konferentsii “Antarktychni doslidzhennia: novi horyzonty ta prioritety”, Kyiv, Ukraine, 12-14 May 2015. K.: NANC, 170-171. (Russian, English)
 4. Vysots’ka L. H. (2007). Psykhofiziolohichni adaptyvni zminy u poliarnykiv za umov dovhotryvalo[ antarktychnoi ekspedytsii [Psychophysiological adaptive changes in winterers under the conditions of a long-term Antarctic expedition]. Aktual’ni problemy psikhologii, 5(6), 66-74. (in Ukrainian)
 5. Deriapa, N. R., Davydenko, V. I. (1988). Teoreticheskie i prikladnye aspekty problemy adaptatsii cheloveka v Antarktide [Theoretical and applied aspects of the problem of adaptation of humans in Antarctica]. Antarktika (Moskva), 27, 203-218. (in Russian)
 6. Deriapa, N. R., Marusov, A. L., Riabinin, I. F. (1981). Chelovek v Antarktide [Human in Antarctica], Leningrad: Meditsina. (in Russian)
 7. Kokun, O. M. (2004). Optimization of human adaptation abilities. K.: Millenium. (in Ukrainian)
 8. Kuzovyk, D. V., Moiseyenko, E. V., Lytvynov, V. A. (2014). Tekhnologii medychnoho obstezhennia i reabilitatsii [Technologies of medical observation and rehabilitation]. Zhytomyr: PP “Ruta”. (in Ukrainian)
 9. Lebedev, V. I. (1989). Lichnost’ v ekstremal’nykh usloviakh [Personality in extreme conditions] M.: Politizdat. (in Russian)
 10. Lutoshkin, A. N. (1979). “Tsvetopis’” kak priem empiricheskogo izuchenia psikhologicheskoho klimata kollektiva [“Colour-art” as a method of empirical study of psychological climate of the collective]. Sotsial’no-psikhologicheskii klimat kollektiva, 162-175. (in Russian)
 11. Miroshnichenko, О. А. (2015). Doslidzhennia osobystosti maibutnioho psykholoha [Studying the personality of a future psychologist]. Zhytomyr: PP “Ruta”. (in Ukrainian)
 12. Miroshnychenko, O.A. (2015). Profilaktyka syndromu “profesijnoho vyhorannia” u pratsyuuchyh v ekstremal`nyh umovah. Navchal`no-metodychnyi posibnyk [Prophylaxys of the “professional burnout syndrome” in workers in extreme conditions: a course book]. Zhytomyr: “Vydavnytstvo Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka”. (in Ukrainian)
 13. Miroshnychenko, O. A., Moiseyenko, E. V., Lytvynov, V. A. (2015). Osnovy psykhofiziolohichnykh ta psykholohichnykh doslidzhen’ operatoriv v ekstremal’nykh umovakh diial’nosti: pidruchnyk [Basics of psychophysiological and psychological studies of operators in extreme conditions: a textbook]. Zhytomyr: PP “Ruta”. (in Ukrainian)
 14. Moiseyenko, E. V., Miroshnychenko, O. A. (2013). Konflikty ta shlakhy yikh poperedhennia v umovakh izoliovannoi grupy / Navchal’no-metodychnyi posibnyk [Conflicts and ways to prevent them within an isolated group. A study guidebook.] Zhytomyr: “Vydavnytztvo Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka”. (in Ukrainian)
 15. Obozov, N. N. (1990). Psikhologia mezhlichnostnykh otnoshenii [Psychology of interpersonal relationships]. K.: Lybid. (in Russian)
 16. Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh [Dictionary of Ukrainian language in 11 volumes]. (1972). K.: Naukova dumka, 1970-1980, 3. (in Ukranian)
 17. Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh [Dictionary of Ukrainian language in 11 volumes]. (1976). K.: Naukova dumka, 1970-1980, 7. (in Ukrainian)
 18. Fopel, K. (2002). Sozdanie komandy. Vsie o psikhologicheskoi gruppe [Creating a crew. Everything about a psychological group]. M.: “GENEZIS”. (in Russian)
 19. Yakovlev, G. N. (1975). Ledovyye puti Arktyky [Ice ways of the Arctic]. M.: “Mysl`”. (in Russian)
 20. Roberts, R. Psychology at the end of the world. The Psychologist - British Psychological Society, 24(1), 22-25.
 21. Ekologicheskaya fiziologia cheloveka. ІІ. Adaptatsia cheloveka k razlichnym klimato-geograficheskim usloviam [Ecological physiology of man. II. Adaptation to different climato-geographical conditions]. Rukovodstvo po fiziologii. L.: Nauka, 1980. (in Russian)