Ukrainian Antarctic journal

Published January 18, 2017

##issue.tableOfContents##

Articles

G.V. Artemenko, V. G. Bahmutov, I. A. Samborska, L.V. Kanunnikova
9-15
A. G. Aleksieienko, S. E. Shnyukov, I. I. Lazareva, L. I. Gavryliv
16-23
V. E. Timofeuev
24-34
S.V. Klok
35-40
A. A. Sopin, Yu. M. Yampolski, V. V. Paznukhov, S. B. Kascheev, A. V. Koloskov, I. I. Pikulik, A. V. Zalizovski, A. S. Kashcheyev
41-49
A. A. Sopin, Yu. M. Yampolski, V. V. Paznukhov, S. B. Kascheev, A. V. Koloskov, I. I. Pikulik, A. V. Zalizovski, A. S. Kashcheyev
50-59
N. Miryuta, O. Poronnik, I. Parnikoza, V. Grahov, G. Myryuta, N. Kozub, I. Sozinov, V. Kunakh
60-80
О. M. Bublyk , I.O. Andreev , V. A. Kunakh
81-95
A. Yu. Utevsky , О. I. Sinna, A. Y. Berezkina , D. V. Shmyrov , V. S. Popov
96-105
V. Smagol, S. Molchanoff
106-113
V. Smagol, S. Molchanoff
114-121
Yu. A. Mikhalev
122-130
N.N. Zhuk, Yu. V. Korzun
131-152
O. Yu. Nagirniak, N. G. Raksha, О. M. Savchuk, L. I. Ostapchenko
153-160
O. Yu. Nagirniak, N. G. Raksha, О. M. Savchuk, L. I. Ostapchenko
161-169
T. O. Kondratiuk, T. V. Beregova, L. I. Ostapchenko
176-182
T. O. Kondratiuk, T. V. Beregova, L. I. Ostapchenko
183-189
S.-A. I. Madyar, E. V. Moiseyenko, О. E. Kovalevska
190-195
N. Zaimenko, T. Bedernichek, V. Schwartau, L. Mykhalska, P. Khoyetskyy
170-175
L. M. Bahmutova
196-203
Y. I. Fedyay, R. L. Novogrudskaya
204-212
L. S. Globa, R. L. Novogrudska, A. A. Sidorenko, A. Berezkina
213-220
A.I. Omelchenko, L.S. Globa, I. V. Moroz
221-227
A. P. Fedchuk
228-242
N. G. Videnina, V. P. Rybachuk, A. P. Fedchuk, S. I. Prymachenko
243-278
N. G. Videnina, V. P. Rybachuk, A.P. Fedchuk, S. I. Prymachenko
279-317
View All Issues