Ukrainian Antarctic Journal

No 12 (2013): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

The importance of surfactant volumes of islands glaciers of Antarctic coast like climate changes indicator

K. R. Tretiak
National University Lvivska Polytechnika, Lviv
V. M. Hlotov
National University Lviv Polytechnic, Lviv
Yu. I. Holubinka
National University Lviv Polytechnic, Lviv
Published December 15, 2013
Keywords
 • glacier,
 • ground laser scanning,
 • digital photogrammetric measurements
How to Cite
Tretiak, K. R., Hlotov, V. M., & Holubinka, Y. I. (2013). The importance of surfactant volumes of islands glaciers of Antarctic coast like climate changes indicator. Ukrainian Antarctic Journal, (12), 69-82. https://doi.org/10.33275/1727-7485.12.2013.250

Abstract

In this article the results of volumes determination of islands glaciers of Argentinian archipelago (West Antarctic) are shown. For this purpose two methods were used: ground laser scanning and digital photogrammetry measurements.

References

 1. Hlotov, V. (2003). Monitoring maly`x lednikov kak indikatorov izmenenij klimata v rajone Antarkticheskogo poluostrova [Monitoring of small glaciers as indicators of climate change in the Antarctic Peninsula region]. Ukrainian Antarctic Journal, 1, 93–99.
 2. Hlotov, V.M. (2006). Monitorynh ostrivnykh lodovykiv Antarktychnoho uzberezhzhia [Monitoring of island glaciers of the Antarctic shoreline]. Nauk.-tekhn. zhurn. “Visnyk heodezii ta kartohrafii”, 1, 31–34.
 3. Hlotov, V. (2005). Vyznachennia dynamiky poverkhnevykh obiemiv ostrivnykh lodovykiv yak skladova chastyna HIS [Determining the dynamics of surface volumes of island glaciers as a part of GIS] „Antarktyda. Zbirn. nauk. prats. Kh Mizhnar. nauk.-tekhn. sympozium „Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha. –GPS i GIS tekhnolohii”. 6–10 September 2005. –Alushta. pp. 172–176.
 4. Small icecap dynamic in the Antarctic Peninsula rapid climate change conditions. XXVIII SCAR Open Science Conference, Bremen, 2004 –Abstracts, Session 08: S08/O10. –2004. –pp. 216-217.
 5. Tretiak, K., Hlotov, V., & Holubinka, Y. (2013). Analiz rezultativ monitorynhu ostrivnykh lodovykiv Antarktychnoho uzberezhzhia lazernym skanuvanniam ta tsyfrovym stereofotohram-metrychnym metodom. Zbirnyk naukovykh prats «Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva». Zb. nauk. prats ZGHT, 1, 130–136.
 6. Thomas, R.H. (1963). Studies on the Ice Cap of Galindez Island, Argentine Island. British Antarctic Survey Bulletin, 27–44.
 7. Sadler, I. (1968). Observation on the ice cap of Galindez and Skua Islands, Argentine Islands, 1960–66. BAS Bulletin, 17, 21-49.
 8. Fleming, W.L.S. (1940). Relic glacial forms on the western seabord of Graham Islands. Geogr. J., 96(2), 93–100.
 9. Gourdon, E. (1908). Geographie physique –glaciology-petrographie des regions visitees parl Expedition Antarctique Francaise (1903–1905). Paris, Masson et Cie. Sciences naturelles: documents scientifiques.
 10. Thomas, R.H. (1963). Studies on the ice cap of Galindez island, Argentine islands. British Antarctic Survey bulletin, 27.
 11. Sadler, I. (1968). Observations on the ice cap of Galindez and Skua Islands, Argentine islands, 1960–66. British Antarctic Survey bulletin, 22–49.