Ukrainian Antarctic journal

No 1(17) (2018): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Complex Magnetovariational and Tectonomagnetic Monitoring of Recent Geodynamics in the Western Slope of the Antarctic Peninsula

V.Yu. Maksymchuk
Carpathian branch of S. I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
I.O. Chobotok
Carpathian branch of S. I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
T.A. Klymkovych
Carpathian branch of S. I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
R.S. Kuderavets
Carpathian branch of S. I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
E.F. Nakalov
Carpathian branch of S. I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Y.S. Otruba
State Institution National Antarctic Scientific Center of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv
Published June 3, 2019
Keywords
 • monitoring,
 • tectonomagnetism,
 • magnetic-variations observations,
 • Vise vector

Abstract

Aim – investigations of effectiveness and information value of tectonomagnetic and magnetic-variations monitoring complex to study the recent geodynamics of Antarctic Peninsula in the location of Akademik Vernadsky station.

Methodology. The methodology provides long-term magnetic variations observations on the Akademik Vernadsky station. On the base of observations electromagnetic induction vector components (Wise vector) are processing in the range 2.5—60 min. Series of this parameters temporal variations are developing. Tectonomagnetic observations are performed on the stationary network of observational points on the Antarctic geodynamic polygon and then, tectonomagnetic anomalies (increasing of a local magnetic field among observational epochs-total magnetic field vector module) is defined. The nature of tectonomagnetic anomalies usually is connected with variations of tectonic tensions. Compounding of magnetic variations and tectonomagnetic observations allows to upgrade certainty of tectonophysic interpretation of geophysical and geological data for investigations of Antarctic Peninsula recent geodynamics.

Results. The results of tectonomagnetic and magnetic variations observations on the Akademik Vernadsky station in the location of Antarctic tectonomagnetic polygon during 1998—2017 yrs. were analyzed and generalized. Temporal variations of Wise electromagnetic induction vectors and local geomagnetic field variations were investigated. Anomalous effects in tectonomagnetic variations and Wise vectors temporal variations, caused by seismotectonic processes in the region’s lithosphere were defined. Comparative analyses of tectonomagnetic and magnetic variations data was done. Also was justified possibility their complex for monitoring of recent seismotectonic processes in the location of Akademik Vernadsky station.

Conclusions. Complex analyses of long-term tectonomagnetic field and magnetic variations parameters on the Akademik Vernadsky station was done. Correlation between tectonomagnetic effects on the Antarctic geodynamic polygon and anomalous effects in Wise vectors temporal series was defined. Such complex of tectonomagnetic and magnetic variations monitoring is organic and allows to obtain reliable information about Antarctic Peninsula geodynamics in connection with seismic and other geophysical methods.

References

 1. Hulelmy, A.V., Zotov, O.D. 2011. Sviaz elektromahnytnykh voln Rs1 s zemletriasenyiamy [Relation of electro-magnetic waves Rs1 with earthquakes]. Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 6, 28-34.
 2. Klymkovych, T.A., Horodyskyi, Yu.M., Kuznetsova, V.H., Maksymchuk, V.Yu. 2009. Doslidzhennia chasovykh zmin parametriv vektoriv induktsii u Zakarpatskomu seismoaktyvnomu prohyni [Investigations of induction vectors temporal variations in the Carpathian active seismic backdeep] Heofyz. Zhurnal [Geophysical Journal], 6, 147-152.
 3. Klymkovych, T.A., Maksymchuk, V.Iu. 2015. Mahnitovariatsiinyi monitorynh na UAS Akademik Vernadskyi [Magnetic variations monitoring on the UAS Academik Vernaskyi]. Antarktychni doslidzhennia: novi horyzonty ta priorytety, VII Mizhnarodna Antarktychna konferentsiia, 12-14 travnia 2015, Kyiv, 18-19.
 4. Maksymchuk, V. 2009. Vyvchennia osoblyvostei tektoniky ta suchasnoi heodynamiky zemnoi kory Zakhidnoho uzberezhzhia Antarktychnoho pivostrova za rezultatamy tektonomahnitnykh doslidzhen [Studies of tectonics and recent Earth's crust geodynamics of Western Antarctic Peninsula slope on the base of tectonomagnetic investigations]. IV Mizhnarodna Antarktychna Konferentsiia «III Mizhnarodnyi poliarnyi rik 2007-2008: rezultaty ta perspektyvy», Kyiv, 12-14 travnia 2009. 25-27.
 5. Maksymchuk, V.Yu., Horodyskyi, Yu.M., Kuznetsova, V.H. 2001. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli [Earth's anomalous magnetic field dynamics]. Lviv: Yevro svit.
 6. Maksymchuk, V.E., Klymkovych, T.A., Horodyskyi, Yu.M., Trehubenko, V.Y., Kuznetsova, V.H., Yakas, Yu.V. 2011. Rezultaty issledovanyi vremennykh izmenenyi vektorov induktsyi na Karpatskom heodinamycheskom poligone [The results of induction vectors temporal variations investigations on the Carpathian geodynamic polygon]. Materyaly Piatoi vserossyiskoi shkoly-semynara ymeny M.N. Berdychevskoho y L.L. Vaniana po elektromahnytnym zondyrovanyiam Zemly. EMZ-2011, Knyha 1, Sankt-Peterburh, 16-21 maia, 2011, 249-252.
 7. Moroz, Yu. F., Moroz, T. A. 2012. Anomalii elektricheskogo polia i elektroprovodnosti zemnoj kory v sviazi s Kultukskym zemletriaseniem na oz. Baikal [Electric field and electric conductivity anomalies connected with Kultuk earthquake in the location of Bajkal lake]. Fizika Zemli [Physics of the Solid Earth], 5, 64-76.
 8. Moroz, Yu.F., Moroz, T.A., Mohy, T. 2007. Metodika i rezultaty monitoringa estestvennogo elektricheskogo polia Zemli v Baikalskoi riftovoi zone [Methodology and results of Earth's natural electric field monitoring in the Bajkal rift zone]. Fyzyka Zemly [Physics of the Solid Earth], 11, 37-49.
 9. Bakhmutov, V.H., Tretiak, K.R., Maksymchuk V.Iu., Hlotov V.M., Hreku R.Kh., Yehorova T.P., Zalizovskyi A.V., Koloskov O.V., Korchahin I.M., Pronenko V.O. 2017. Struktura i Dynamika heofizychnykh poliv u Zakhidnii Antarktytsi: monohrafiia [Structure and dynamics of geophysical fields in Western Antarctica], Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 320.
 10. Tretiak, K.R., Maksymchuk, V.Iu., Kutas, R.F., Rokytianskyi, I.I., Hnylko, O.M., Kendzera, O.V., Pronyshyn, R.S., Klymkovych, T.A., Kuznietsova,V.H., Marchenko, D.O., Smirnova, O.M., Serant, O.V., Babak, V.I., Vovk, A.I., Romaniuk, V.V., Tereshyn A.V.; za zah. red. Tretiaka, K.R., Maksymchuka, V.Iu., Kutasa. R.I. 2015. Suchasna heodynamika ta heofizychni polia Karpat i sumizhnykh terytorii: monohrafiia [Recent geodynamics of Carpathians and adjacent territories geophysical fields]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 420. ISBN 978-617-607-763-3.
 11. Maksymchuk, V.Yu., Bahmutov, V.G., Gorodysky, Yu.M., Chobotok, I.O. 2009. Results and perspectives of tectonomagnetic investigations in the Western Antarctic. Annals of geophysics. 52, 1, 35-43.
 12. Mogi, T., Takada, M. 2002. Geomagnetic transfer function change associate with a large earthquake in eastern Hokkaido, Japan. Moscow Workshop. III International Workshop on Magnetic, Electric and Electro Magnetic Methods in seismolody and Volcanology MEEMSV-2002, 175.
 13. Parkіnson, W.D. 1959. Direction of rapid geomagnetic fluctuations. Geophys. J. R. Astron. Soc., 2. 1-14. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1959.tb05776.x
 14. Schmucker, U. 1970. Anomalies of geomagnetic variations in the southwestern United States. Bull. of the Seripps Institute of Oceanography University of California. 13, 32.
 15. Widarto, D.S., Mogi, T., Tanaka, Y., Nagao, T., Hattori, K., Uyeda, S. 2008. Co - seismic geoelectrical potential changes associated with the June 4, 2000's earthquake (Mw 7.9 ) in Bengkulu, Indonesia. J. Physics and Chemistry on the Earth, 152-163. https://doi.org/10.1016/j.pce.2008.09.009
 16. Wіese, H. 1965. Geomagnetische Tiefentelluric. Berlin: Akad. Verlag.
 17. Zeng, X.P., Lin, Y. F. 1992. The response of anomalous shortperiod eomagnetic variations to moderate-strong earthquakes in China. J. Earthq. Pred. Res, 2105, 114.