Ukrainian Antarctic Journal

Published June 3, 2019

##issue.tableOfContents##

Articles

V.Yu. Maksymchuk, I.O. Chobotok, T.A. Klymkovych, R.S. Kuderavets, E.F. Nakalov, Y.S. Otruba
3-19
V. D. Soloviev, V. G. Bakhmutov, I. N. Korchagin, T. P. Yegorova
20-31
O. I. Liashchyk, Ye.V. Karyagin
32-39
A. Chernov, K. Lamsters, J. Karušs, M. Krievāns, Yu. Otruba
40-47
V. Maderich, K. Terletska, I. Brovchenko, A. Bezhenar
48-57
O. V. Charkina, A. V. Zalizovski, Yu. M. Yampolski
58-64
A. V. Grytsai, G. P. Milinevsky, O. I. Ivaniga
65-72
I. Parnikoza, A. Berezkina, Y. Moiseyenko, V. Malanchuk, V. Kunakh
73-101
A. E. Berezkina, M. Yu. Shrestha, O. I. Sinna, D. V. Shmyrov, A. Yu. Utevsky
102-112
V. Smagol, A. Dzhulai
113-118
P. B. Khoyetskyy
119-129
I. V. Dykyy, G. P. Milinevsky, O. L. Savitsky, D. G. Lutsenko, P. B. Khoetsky, M. F. Veselsky, V. M. Smagol, Ye. O. Dykyy, A. O. Dzhulay, J. V. Tsaryk, K. M. Nazaruk, A. T. Zatushevsky, A. O. Simon, M. A. Telipska
130-147
N. A. Yushko, R. L. Novogrudskaya
148-156
N. G. Videnina, V. P. Rybachuk, A. P. Fedchuk, S. I. Prymachenko, N. S. Petrenko
157-184
A. P. Fedchuk
185-200
View All Issues