Ukrainian Antarctic Journal

No 4-5 (2006): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Methods and results of measurements of the ice thickness of the glaciers Little Wiggins (Antarctic Peninsula) and Domashniy (Galindez Island)

V. G. Bakhmutov
S. I. Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine, Kyiv
V. N. Vaschenko
National Antarctic Scientific Center, Kyiv
V. F. Grishchenko
Ukrainian Hydrometeorological Institute, Kyiv
I. N. Korchagin
S. I. Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine, Kyiv
S. V. Levashov
S. I. Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine, Kyiv
I.N. Pishchaniy
S. I. Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine, Kyiv
Published December 15, 2006
How to Cite
Bakhmutov, V. G., Vaschenko, V. N., Grishchenko, V. F., Korchagin, I. N., Levashov, S. V., & Pishchaniy, I. (2006). Methods and results of measurements of the ice thickness of the glaciers Little Wiggins (Antarctic Peninsula) and Domashniy (Galindez Island). Ukrainian Antarctic Journal, (4-5), 47-51. https://doi.org/10.33275/1727-7485.4-5.2006.525

Abstract

In our work we provide results of measuring the ice thickness of the Domashniy glacier on the Galindez Island and glaciers Little Wiggins and Big Wiggins on the Antarctic Peninsula done using radiolocation and electric resonance sounding.

References

  1. Kotlyakova, V.M. (Ed.). (1984). Glyaciologicheskij slovar`. [Glaciological Dictionary]. Leningrad, Gidrometeoizdat.
  2. Govoruxa, L.S., & Timofeev, V.E. (1998). O sostoyanii glyacioklimaticheskoj sistemy` Antarkticheskogo poluostrova. [On the state of the glacioclimatic system of the Antarctic Peninsula]. Bulletin UAC, 2,70–76.
  3. Govoruxa, L.S. (1997). Glyaciologicheskie issledovaniya na ostrove Galindez. [Glaciological research on Galindez Island]. Bulletin UAC, 1, 67–76.
  4. Levashov, S.P., Yakimchuk, N.A., & Korchagin, I.N. (2003). E`lektrorezonansnoe zondirovanie i ego ispol`zovanie dlya resheniya zadach e`kologii i inzhenernoj geologii. [Electroresonant sounding and its use for solving problems of ecology and engineering geology]. Geological journal, 4, 24–28.
  5. Macheret, Yu.Ya. (1983). Radiolokacionnoe zondirovanie gorny`x lednikov. [Radar sounding of mountain glaciers]. Sovrem. problematika dist. issled. geosistem, 160–168.
  6. Thomas, R.H. (1963). Studies on the Ice Cap of Galindez Island, Argentine Islands. British Antarctic Survey Bulletin, 2, 27-43.