Ukrainian Antarctic Journal

Published December 15, 2006

##issue.tableOfContents##

Articles

S. M. Nikolayenko
6-13
V. Litvinov, V. Glotov, I. Kolb, V. Chyzevsky
14-20
I. M. Logvinov, V. Tarasov, B. T. Ladanivsky
21-29
T. R. Greku
30-38
S. I. Shepel, B. Ya. Savenko, M. V. Kravchuck
39-46
V. G. Bakhmutov, V. N. Vaschenko, V. F. Grishchenko, I. N. Korchagin, S. V. Levashov, I.N. Pishchaniy
47-51
V. G. Bakhmutov
52-63
V. G. Bakhmutov, L. N. Yaremenko, G. V. Melnyk, O. Ja. Shenderovska
64-71
K. R. Tretyak, Y. I. Golybinka
72-83
S. Levashov, I. Korchagin, Yu. Kozlenko, V. Solovyov
84-90
S. Levashov, I. Korchagin, Yu. Kozlenko, V. Solovyov
91-96
S. Levashov, I. Korchagin, Yu. Kozlenko, V. Solovyov
97-101
Yu. A. Bogdanov, I. G. Zakharov, V. M. Vashchenko, V. M. Pavlovych
102-108
Ju. V. Artamonov, E. A. Skripaleva
109-116
V. D. Rusov, A. V. Glushkov, V. Vaschenko, T. Zelentsova, O. T. Mihalys, V. Khokhlov, A. Kolos, Zh. Patlashenko
117-136
V. D. Rusov, V. Pavlovych, R. Ilić, R. Jaćimović, Yu. Bondarchuk, V. N. Vaschenko, O. T. Mikhalus, S. L. Kosenko
137-159
V. Rusov, V. Yu. Maksymchuk, R. Ilić, V. M. Pavlovych, V. G. Bakhmutov, D. N. Saranuk, V. M. Vaschenko, J. Skvarč, L. Hanžič, S. I. Kosenko
160-181
V. D. Rusov, V. N. Pavlovich, V.N. Vaschenko, V. A. Tarasov, T.N. Zelentsova, V. N. Bolshakov, D. A. Litvinov, S. I. Kosenko, O. A. Byegunova
182-202
A. I. Liashchuk, V. Shapka, Yu. Gordienko, Ye. V. Kariagin
203-206
V. M. Vaschenko, Yu.O. Gordienko, V.M. Shapka, V. M. Kaplaushenko, O.I. Liashchuk
207-213
O. I. Kotsoflyak
214-218
G. O. Tashyreva, N. A. Matveewa, O. B. Tashyrev
219-222
S. M. Ignatyev, A. P. Fedchuk
223-231
N. A. Matveeva, G. O. Tashyreva, O. B. Tashyrev
232-234
A. S. Dranitsina, G. D. Telegeev, M. V. Dybkov, I. N. Chumachenko, V. F. Bezrukov
235-240
V. A. Romanovskaya, P. V. Rokitko, O. B. Tashirev, S. O. Shilin, N. A. Chernaya
241-245
V. Voitsitsky, S. Khyzhnyak, O. Druzheruchenko, D. Lukashov, A. Pavlovich, O. Manilo
246-250
Y. Moiseyenko, S. Madiar, E. Kovalevskaja
251-256
E. V. Moiseenko
257-263
N. N. Pryvalova, V. I. Sukhorukov
264-271
M. del Carmen Dominguez, A. Eraso
272-277
V. F. Gryschenko
278-287
V. E. Tymofeyev
288-294
L. M. Belokrinitskaya, V. F. Grischenko, V. N. Ivchenko, S. V. Klock, G. M. Kruchenitsky
295-300
N. I. Shven, K. V. Petrenko, S. V. Klock
301-306
V. I. Bogillo, M. S. Bazylevska
307-312
View All Issues