Ukrainian Antarctic Journal

No 4-5 (2006): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Human adaptation in Antarctic

E. V. Moiseenko
National Antarctic Scientific Center, Kyiv; Bogomoletz Institute of Physiology of NAS of Ukraine, Kyiv
Published December 15, 2006
How to Cite
Moiseenko, E. V. (2006). Human adaptation in Antarctic. Ukrainian Antarctic Journal, (4-5), 257-263. https://doi.org/10.33275/1727-7485.4-5.2006.551

Abstract

People adaptation problem in Antarctic conditions is not insolvable up to now and is the base of medical-biological researches. The purpose of this study was to find out peculiarities in the function of the psychic-physiological and the external respiration and circulation of the human while having a long-term stay under the conditions of Antarctic station.

References

  1. Kolchinskaya, A. Z., Ciganova, T. N., & Ostapenko, L. A. (2003). Normobaricheskaya interval`naya gipoksigeskaya trenirovka v medicine i sporte. [Normobaric interval hypoxic training in medicine and sports]. Moscow. Medicina.
  2. Mankovska, I.M., Moiseienko, Ye.V., Demchenko, M.P., Dosenko, V.Ie., Zubkova, S.T., Varhatyi, S.Ia., & Muzychenko, T.I. (2005). Osoblyvosti perebudov funktsionalnoi systemy dykhannia liudyny pislia tryvaloho perebuvannia v umovakh. Antarktyky. [Features of reorganization of the functional system of human respiration after a long stay in conditions. Antarctica]. Fiziolohichnyi zhurnal, 53(3), 25–31.
  3. Moiseienko, Ye.V. (2003). Medyko-biolohichni doslidzhennia vchenykh Ukrainy v Antarktytsi. [Medical and biological research of Ukrainian scientists in Antarctica]. Fiziolohichnyi zhurnal, 49(3), 70–74.
  4. Moiseienko, Ye.V. (2005). Vymohy do stanu zdorovia ta medychnoho obstezhennia fakhivtsiv ekspedytsiinoi diialnosti Ukrainskoi natsionalnoi antarktychnoi prohramy. [Requirements for the state of health and medical examination of specialists of expedition activities of the Ukrainian National Antarctic Program]. Metodychni rekomendatsii, Kyiv.
  5. Aleksandrov, Yu.I. (Ed.). (2004). Psixofiziologiya. [Psychophysiology]. Uchebnik dlya vuzov 3-eizd., dop. i pererab. SPb. Piter.