Ukrainian Antarctic Journal

No 4-5 (2006): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Polychromatic adaptation end psychic-physiological status of the man in the Antarctic

Y. Moiseyenko
National Antarctic Scientific Center, Kyiv
S. Madiar
Modus Coloris International Public Academy, Kyiv
E. Kovalevskaja
Modus Coloris International Public Academy, Kyiv
Published December 15, 2006
How to Cite
Moiseyenko, Y., Madiar, S., & Kovalevskaja, E. (2006). Polychromatic adaptation end psychic-physiological status of the man in the Antarctic. Ukrainian Antarctic Journal, (4-5), 251-256. https://doi.org/10.33275/1727-7485.4-5.2006.550

Abstract

The study of the particularities of the psychic-physiological status, as well of an influence of the polychromatic spectra upon a man while having a long-term stay under the conditions of the monochromatic environment on an Antarctic station has been as an aim of the work.

References

  1. Boiko, V.V., & Krasnoholovets, M.O. (2003). Kvantovo-biolohichna teoriia [Monohraf]. [Quantum biological theory. Monohraf]. Kharkiv, Fakt.
  2. Karandashov, V.I., Petuxov, E.B., & Zrodnikov, V.S. (2001). Fototerapiya (svetolechenie). [Phototherapy (light therapy)]. Rukovodstvo dlya vrachej. Moscow, Medicina.
  3. Madyar, S.A., Berzhanskij, V.N., Shinkarevskij, P.V., Kulichenko, A.M., Pavlenko, V.B., Kovalevskaya, E.E`., … D`yachenko, E.V. (2004). Psixofiziologicheskiee`ffekty` vozdejstviya czvetovy`x tablicz S. A. Madyara. [Psychophysiological effects of S. A. Madyar's colortables]. Biologiya, ximiya, 17(56), 1, 48–54.
  4. Moiseienko, Ye. V. (2003). Medyko-biolohichni doslidzhennia vchenykh Ukrainy v Antarktytsi. [Medical and biological research of Ukrainian scientists in Antarctica]. Fiziolohichnyi zhurnal, 49(3), 70–74.
  5. Aleksandrov, Yu.I. (Ed). (2004). Psixofiziologiya. [Psychophysiology]. Uchebnik dlya vuzov 3-e izd., dop. i pererab. SPb. Piter.
  6. Chaichenko, H.M., Tsybenko, V.O., & Sokur, V.D. (2003). Fiziolohiia liudyny i tvaryn. [Human and animal physiology]. Kyiv. Vyshcha shkola.
  7. Moiseyenko, Y., Madiar, S. (2004). Polychromatic spectrum modification on the psychic-physical human status in Antarctica. Abstracts volume XXVIII SCAR Open Science Conference Antarctica and the Southern Ocean in the Global System. Bremen, Germany, June 25–31, 2004, p.198.
  8. Pаlinkas, L.A., Reed, H.L., Do, N. (1997). Association between the polar T3-syndrome and the winter -over syndrome in Antarctica. Antarct. J. US, 32(5), 112–114.