Ukrainian Antarctic Journal

No 4-5 (2006): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Copper-resistant microorganisms isolated from Antarctic island Galindez

N. A. Matveeva
Institute of microbiology and virology of NAS of Ukraine, Kyiv
G. O. Tashyreva
Institute of microbiology and virology of NAS of Ukraine, Kyiv
O. B. Tashyrev
Institute of microbiology and virology of NAS of Ukraine, Kyiv
Published December 15, 2006
Keywords
  • resistance to high concentrations of copper,
  • Antarctic microorganisms
How to Cite
Matveeva, N. A., Tashyreva, G. O., & Tashyrev, O. B. (2006). Copper-resistant microorganisms isolated from Antarctic island Galindez. Ukrainian Antarctic Journal, (4-5), 232-234. https://doi.org/10.33275/1727-7485.4-5.2006.546

Abstract

The copper-resistant microorganisms were isolated from soils of Antarctic island Galindes. It was shown that these microorganisms can grow on the medium with concentration of Cu2+ ions 1000–3000 ppm.

References

  1. Avakyan, Z.A. (1973). Toksichnost` tyazhely`x metallov dlya mikroorganizmov. [Toxicity of heavy metals to microorganisms]. Itogi nauki i texniki. Mikrobiologiya, 2, M., VINITI, 5–45.
  2. Andreiuk, K.I., Iutynska, H.O., Antypchuk, A.F., Valahurova, O.V., Kozyretska, V.Ie., & Ponomarenko, S.P. (2001). Funktsionuvannia mikrobnykh tsenoziv hruntu v umovakh antropohennoho navantazhennia. [Functioning of microbial coenoses of soil in the conditions of anthropogenic loading]. Kyiv, Oberehy.
  3. Medvediev, V. V., & Laktionovoi, T. M. (Eds.). (1998). Zemelni resursy Ukrainy. [Land resources of Ukraine]. Kyiv, Ahrarna nauka.
  4. Iutynska, H.O. (2006). Hruntova mikrobiolohiia. [Soil microbiology]. Kyiv, Aristei.
  5. Kovda, V.A. (1985). Biogeoximiya pochvennogo pokrova. [Biogeochemistry of soil cover]. Moscow, Nauka.