Ukrainian Antarctic Journal

No 14 (2015): Ukrainian Antarctic Journal
Articles

Neurodynamical and Social-psychological Features of Adaptation of Winterers

O.A. Miroshnichenko
Zhytomyr Ivan Franko State University, 40, Velyka Berdychivska Str. Zhytomyr,10008
Published December 31, 2015
Keywords
  • adaptation,
  • orientation of personality,
  • psychological factors,
  • extreme terms of vital functions,
  • psychological readiness
How to Cite
Miroshnichenko, O. (2015). Neurodynamical and Social-psychological Features of Adaptation of Winterers. Ukrainian Antarctic Journal, (14), 205-216. https://doi.org/10.33275/1727-7485.14.2015.194

Abstract

ln the article the results of researches of neurodinamical and social-psychological features of adaptation of the Ukrainian winterers are presented to the vital functions in the conditions of Antarctic Region оn the example of one of the last expeditions оn the Ukrainian Antarctic station «Academician Vernadskiy».

References

  1. Eksperіmental`naya psixologіya [Experimental psychology]. (1975). Ed. by P. Fress, J. Piaje. Moscow, Progress.
  2. Ajzenk, G. (2000). Uznaj svoj sobstvenny`j koefficient intellekta [Learn your own intellect coefficient]. N.Novgorod: SPAj-K`yu, 176 s.
  3. Nalchadzhyan, A.A. (2010). Psixologicheskaya adaptaciya: mexanizmy` i strategii [Psychological adaptation: mechanisms and strategies]. Moscow, E`ksmo.
  4. Miroshnichenko, O.A. (2014). Pokaznyky psykholohichnoi hotovnosti osobystosti do ekstremalnykh umov zhyttiediialnosti [Parameters of psychological readiness to extreme conditions of life activity]. Ukrainian Antarctic Journal, 265-274.
  5. Miroshnichenko, O.A. (2014). Psykholohichni chynnyky adaptatsii osobystosti do ekstremalnykh umov zhyttiediialnosti [Psychological factors of a personality’s adaptation to extreme conditions of life activity]. Nauka i osvita: zhurnal naukovo-praktychnyi: Pedahohika i psykholohiia, 8/CXXV, 123-128.