Ukrainian Antarctic Journal

Published January 12, 2016

##issue.tableOfContents##

Articles

П.Ф. Гожик, В.А. Литвинов, В.М. Маланчук
9-23
R. H. Greku, D. A. Litvinov, T. R. Greku
24-35
G.V. Artemenko, V.G. Bakhmutov, I.A. Samborskaya, L.N. Bakhmutova
36-42
K. R. Tretyak, F. K. F. Al-Alusi
43-57
O. I. Lyaschuk, Yu. A. Andruschenko, E. V. Karyagin
58-65
A.V. Murovskaya, V.G. Bakhmutov
66-73
V. Maksymcuk, T. Klymkovych
74-82
V. E. Tymofeyev
83-92
V. F. Martazinova, E. K. Ivanova
93-102
I. P. Neverovsky, Y. I. Popov, V. N Sytov, A. S. Matygin
103-113
I.P. Neverovsky, Y. I. Popov, V.N. Sytov, A. S. Matygin
114-123
A. V. Zalizovski, A. V. Koloskov, Y. M. Yampolski
124-137
E.V. Abakumov, I. Yu. Parnikoza
138-142
N. Miryuta, I. Parnikoza, P. Shvydun, A. Myryuta, O. Poronnik, I. Kozeretska, V. Kunakh
143-157
I. V. Dykyy, M. O. Drongovska
158-162
V.M. Smagol, O.O. Salgansky
163-167
D.V. Gladun, T.B. Vovk, N.G. Raksha, O.M. Savchuk, L.I. Ostapchenko
168-174
N.G. Raksha, D.V. Gladun, O.M. Savchuk, L.I. Ostapchenko
175-179
D.V. Golyshkin, T.M. Falalyeyeva, N.V. Chyzhanska, T.V. Beregova, L.I. Ostapchenko
180-184
O.I. Tsyryuk, T.V. Beregova
185-188
E.V. Moiseyenko, O.I. Liashchuk, E.V. Karyagin
189-196
E.V. Moiseyenko, A.Yu. Utevsky, T.P. Bondarenko, K.V. Nosov, Yu.G. Bespalov
197-204
O.A. Miroshnichenko
205-216
S.-A.I. Madyar, Ye.Ye. Kovalevskaya, L. S. Globa, Ye. S. Shtogrina, R. A. Kosovnenko, Yu. A. Dobrov, Ye. V. Moyseyenko
217-228
L.S. Globa, R. L. Novogryska
229-237
N. V. Dermanska, R.L. Novogrudska
238-245
O. O. Lukyanchenko, Yu. V. Vorona, O. V. Kostina, O. V. Kuzko, O. A. Kyrychuk
246-255
О. V. Kuzko, А. Р. Fedchuk, V. V. Savchenko
256-260
A. P. Fedchuk
261-270
View All Issues