Ukrainian Antarctic journal

Published July 28, 2021

##issue.tableOfContents##

Articles

V. Soloviev, V. Bakhmutov, N. Yakymchuk, I. Korchagin
3-15
M. Leonov, Yu. Otruba
16-23
S. Kadurin, K. Andrieieva
24-31
A. Chyhareva, I. Gorodetskaya, S. Krakovska, D. Pishniak, P. Rowe
32-46
A. Zalizovski, I. Stanislawska, V. Lisachenko, O. Charkina
47-55
N. Miryuta, I. Parnikoza, O. Poronnik, G. Myryuta, M. Rojek-Jelonek, E. Dykyi, V. Kunakh
56-81
O. Gromyko, S. Tistechok, I. Roman, O. Aravitska, A. Luzhetskyy, I. Parnikoza, V. Fedorenko
82-97
H. Yevchun, E. Dykyi, I. Kozeretska, A. Fedchuk, V. Karamushka, I. Parnikoza
98-116
V. Trokhymets, V. Gorobchyshyn, I. Kozeretska
117-122
M. G. Halıcı, M. Kahraman
123-148
View All Issues