Ukrainian Antarctic journal

Published September 20, 2022

##issue.tableOfContents##

Articles

V. Maksymchuk, I. Chobotok, R. Kuderavets, Ye. Nakalov, N. Pyrizhok, O. Pavlyuk, L. Yanush
3-17
M. Reznychenko, O. Bogomaz, D. Kotov, T. Zhivolup, O. Koloskov, V. Lisachenko
18-30
A. Grytsai, G. Milinevsky , Yu. Andrienko, A. Klekociuk, Yu. Rapoport, O. Ivaniha
31-43
V. Komorin, Yu. Dikhanov , V. Bolshakov , Yu. Popov , L. Matsokin
44-54
D. Pishniak, S. Razumnyi
55-66
J. Wiktor , M. Głuchowska, K. Błachowiak-Samołyk, K. Piwosz , S. Kwaśniewski , K. Jankowska, K. Dmoch, J. M. Węsławski
67-84
T. Kuzmina, Yu. Kuzmin, O. Salganskiy , O. Lisitsyna, E. Korol
85-95
V. Tkachenko
96-103
O. Savenko , А. Friedlaender
104-112
M. Nabokin
113-124
H. Yevchun, А. Fedchuk, І. Drohushevska , O. Pnyovska, M. Chernyshenko, І. Parnikoza
125
View All Issues