Ukrainian Antarctic Journal

Published March 29, 2021

##issue.tableOfContents##

Articles

Ju. Artamonov, N. Bulgakov, P. Lomakin, E. Skripaleva, A. Artamonov, S. Stanichny
5-14
Yu. V. Artamonov, N. P. Bulgakov, P. D. Lomakin, E. A. Skripaleva, N. A. Timofeev, A. V. Yurovsky
15-24
V. Korepanov, G. Milinevsky, V. Maksymchuk, B. Ladanivsky, Ye. Nakalov
25-37
S. P. Levashov, N. A. Yakymchuk, V. P. Usenko, I. N. Korchagin, V. D. Solovyov, Y. M. Pishchany
38-43
S. I. Shepel, P. A. Burtny, E. E. Karnauchova
44-50
G. V. Melnik, L. N. Jaremenko
51-57
V. N. Glotov, S. B. Kovalonok, V. V. Chizevskiy
58-65
V. A. Korchin, P. A. Burtny, E. E. Karnaukhova, A. S. Nach
66-72
V. P. Kobolev, Yu. P. Orovetsky
73-81
V. I. Bogillo, R. Borchers, M. S. Bazylevska
82-89
V. I. Bogillo, R. Borchers, M. S. Bazylevska
90-98
V. V. Lozitsky
99-104
A. V. Grytsai, Z. I. Grytsai, A. M. Evtushevsky, G. P. Milinevsky, N. A. Leonov
105-110
V. Ye. Tymofeyev
111-118
N. A. Gavrilova
119-124
L. V. Kuzmenko
125-137
M. S. Savych, N. N. Zhuk
138-144
V. D. Chmyr, A. A. Sysoyev
145-152
A. A. Sysoyev
153-159
Yu. N. Tokarev, V. I. Vasilenko, B. G. Sokolov, V. F. Zhuk, D. Ya. Slipetsky
160-169
L. A. Kovalchuk
170-178
View All Issues