Ukrainian Antarctic Journal

Published December 16, 2009

##issue.tableOfContents##

Articles

Editorial Board
7-18
А. Федчук
19-21
A. Fedchuk
22-24
П. Ф. Гожик, А. М. Гуржий, В. А. Литвинов
25-31
P. F. Gozhik, A. M. Gurzhiy, V. A. Lytvynov
32-38
R. Kh. Greku, P. F. Gozhik, V. A. Litvinov, V. P. Usenko, T. R. Greku
39-42
R. Kh. Greku, P. F. Gozhik, V. A. Litvinov, V. P. Usenko, T. R. Greku
43-46
G. B. Udintsev, H. V. Schenke
47-56
H. V. Schenke, G. B. Udintsev
57-66
T. Yegorova, V. Bakhmutov, V. Gobarenko, A. Lyashchuk
67-87
R. Kh. Greku, T. R. Greku
88-94
R. Kh. Greku, T. R. Greku
95-100
N. I. Pavlenkova
101-107
N. I. Pavlenkova
108-113
Yu. B. Brodsky, V. P. Gannoshyn
114-119
Yu. B. Brodsky, V. P. Gannoshyn
120-125
V. D. Solovyov, V. G. Bakhmutov, I. N. Korchagin, S. P. Levashov
126-134
V. V. Scherbakova, V. G. Bakhmutov, V. P. Scherbakov, G. V. Zhidkov, V. V. Shpira, Z. I. Smirnova, Ye. S. Sergienko
135-153
V. M. Pavlovych, Yu. A. Bogdanov, V. M. Shuman, V. M. Vaschenko
154-170
V. M. Pavlovych, Yu. A. Bogdanov, V. M. Shuman, V. M. Vaschenko
171-185
Ju. V. Artamonov, A. A. Bukatov, V. N. Eremeyev, E. A. Skripaleva
186-194
Yu. V. Artamonov, M. V. Babiy, O. Ye. Bukatov, E. A. Skripaleva
195-204
Yu. V. Artamonov, E. A. Skripaleva, M. V. Babiy, L. K. Galkovska
205-216
Y. A. Mikhalev
217-227
Y. A. Mikhalev
228-236
E. Z. Samyshev
237-266
A. B. Tashyrev, P. V. Rokitko, N. A. Matvieieva, A. A. Tashyreva, V. A. Romanovskaya
267-275
A. B. Tashyrev, P. V. Rokitko, N. A. Matvieieva, A. A. Tashyreva, V. A. Romanovskaya
276-283
V. P. Polishuk, I. Yu. Kostikov, N. Yu. Taran, V. M. Voitsitsky, I. G. Budzanivska, S. V. Khyzhnyak, V. M. Trokhymets
284-292
V. Polishuk, I. Yu. Kostikov, N. Yu. Taran, V. M. Voitsitsky, I. G. Budzanivska, S. Khyzhnyak, V. M. Trokhymets
293-301
I. Dykyy
302-310
I. Dykyy
311-319
I. V. Shydlovskyy
320-323
I. V. Shydlovskyy
324-327
O. B. Tashyrev
328-342
O. B. Tashyrev
343-357
V. A. Romanovskaya, O. B. Tashyrev, P. V. Rokitko, S.O. Shilin, N. A. Chernaya, A. O. Tashyreva
358-363
V. A. Romanovskaya, O. B. Tashyrev, P. V. Rokitko, S.O. Shilin, N. A. Chernaya; A.O. Tashyreva
364-369
V. M. Kukharskyy, N.V. Chyizhanska, O. I. Tsyryuk
370-373
V. M. Kukharskyy, N. V. Chyizhanska, O. I. Tsyryuk
374-376
N. Chyizhanska, T. Beregova
377-381
N. Chyizhanska, T. Beregova
382-385
T.M. Falalyeyeva, O. I. Tsyryuk, N. V. Chyizhanska, V. P. Zharova
386-390
T. M. Falalyeyeva, O. I. Tsyryuk, N. V. Chyizhanska, V. P. Zharova
391-394
N. Yu. Taran, A. A. Okanenko, L. M. Batsmanova, N. B. Svetlova
395-403
N. Yu. Taran, A. A. Okanenko, L. M. Batsmanova, N. B. Svetlova
404-412
V. F. Martazinova, V.S. Maderich, V. Y. Tymofeyev, E. K. Ivanova
413-427
V. F. Martazinova, V.S. Maderich, V. Y. Tymofeyev, E. K. Ivanova
428-440
E. Seredinin, S. Morgun, V. Kurenkov, A. Tashyrev, L. Kobzar
441-448
E. Seredinin, S. Morgun, V. Kurenkov, A. Tashyrev, L. Kobzar
449-456
E.V. Moiseyenko
457-474
E. V. Moiseyenko
475-488
V. Lytvynov, O. Kuzko, N. Bouraou, A. Protasov, O. Kyrychuk
489-491
A. P. Fedchuk
492-505
A. Fedchuk
506-518
V. P. Rybachuk, N. G. Videnina
519-535
Editorial Office
536
View All Issues