Ukrainian Antarctic Journal

Published April 22, 2011

##issue.tableOfContents##

Articles

P. F. Gozhyk, V. Litvinov, V. M. Malanchuk
7-15
E. Yu. Tkachenko, S. P. Olshtynsky
16-22
V. A. Korchin, P. A. Burtny, E. E. Karnaukhova, A. S. Nech
23-31
V. A. Korchin, P. A. Burtny, E. E. Karnaukhova, S. S. Chulkov
32-37
V. D. Solovyov
38-48
V. D. Solovyov, V. G. Bakhmutov, I. N. Korchagin, S. P. Levashov, N. A. Yakymchuk, D. N. Bozhezha
49-61
V. D. Solovyov, V. G. Bakhmutov, I. N. Korchagin, S. P. Levashov
62-75
Yu. Gordienko
76-81
A. I. Liashchuk, V. Pavlovych
82-90
O. I. Maximenko, V. G. Bakhmutov, G. V. Melnyk, O. Ja. Shenderovska
91-99
V. D. Rusov, D. A. Litvinov, S. Cht. Mavrodiev, E. P. Linnik, V. N. Vashenko, T. N. Zeletsova, M. E. Beglaryan, V. A. Tarasov, I. V. Sharph, S. A. Chernegenko, V. P. Smolyar, P. A. Molchinikolov, K. K. Merkotan, S. A. Babiy
100-108
V. D. Rusov, E. P. Linnik, K. Kudela, S. Cht. Mavrodiev, I. V. Sharph, T. N. Zelentsova, M. E. Beglaryan, V. P. Smolyar, K. K. Merkotan
109-118
Yu. V. Artamonov
119-133
E. A. Skripaleva
134-143
A. Yu. Artamonov, I. A. Repina, Yu. V. Artamonov
144-157
O. Tashyrev, V. Romanovskaya, T. Beregova, N. Matvieieva, P. Rokitko, G. Tashyreva, T. Falalyeyeva
158-186
S. V. Dolgorukova, I. G. Budzanivska, F.P. Demjanenko, V. P. Polishchuk
187-193
V.M. Voitsisky, S. V. Khyzhnyak, L. I. Stepanova, L. V. Sorokina, V. M. Trokhymets
194-201
N. Yu. Taran, I. P. Ozheredova, V. O. Storozhenko, N. B. Svetlova, N. M. Topchiy
202-205
V. M. Trokhymets, V. A. Tymofyeyev, J. S. Perechrest
206-214
N. A. Matvieieva, V. P. Dupliy
215-221
S. V. Klok
222-230
V. F. Martazinova, V. E. Tymofeyev, Ye. K. Ivanova
231-248
V. E. Tymofeyev, V. F. Grishchenko
249-262
V. Maderich, K. Terletska, I. Brovchenko
263-270
O. B. Tashyrev, L. I. Kobzar, V. P. Usenko, S. I. Morgun, E. S. Seredynin
271-286
Y. V. Moiseyenko
287-301
A. P. Fedchuk
302-320
V. P. Rybachuk, N. G. Videnina
321-349
V. P. Rybachuk
350-368
View All Issues