Ukrainian Antarctic Journal

Published December 15, 2008

##issue.tableOfContents##

Articles

В. А. Литвинов
6-8
S. P. Levashov, N. A. Yakymchuk, I. N. Korchagin, V. G. Bakhmutov, V. D. Solovyov, Yu. V. Kozlenko
9-14
V. Yu. Maksymchuk, V. M. Kobzova, B. T. Ladanivskyy, P. K. Martyuk, L. T. Goncharuk
15-21
V. D. Solovyov, I. N. Korchagin, V. M. Vaschenko
22-31
V. Y. Maksymchuk, V. G. Bakhmutov
32-42
Yu. P. Sumaruk
43-47
V. M. Kobzova, V. Yu. Maksymchuk, B. T. Ladanivskiy, P. K. Martyuk, R. B. Dutko
48-58
O. I. Maksimenko, V. G. Bakhmutov, G. V. Melnyk, O. Ya. Shenderovskaya
59-65
G. V. Melnyk, V. G. Bakhmutov
66-73
Yu. P. Sumaruk, P. V. Sumaruk
74-78
R. R. Belevich, A. M. Burov, I. P. Neverovskiy, M. I. Skypa
79-89
Yu. V. Artamonov, V.P. Bunyakin, S. P. Kislizhin, E. A. Skripaleva
90-96
L. M. Belokrinitskaya, S. V. Klok, G. M. Kruchenitskiy, T. V. Skorobagaty
97-103
V. Voitsitsky, S. Khyzhnyk, A. Pavlyk, L. Manilo
104-109
M. V. Chesalin
110-118
V. I. Bogillo, M. S. Bazylevska
119-134
V. O. Kravchenko
135-142
E. I. Terez, V. M. Vaschenko, S. O. Dolgiy, A. V. Kozak, S. V. Kuzmin, G. A. Terez, E. I. Loza, Zh. I. Patlashenko
143-149
V. D. Rusov, A. Glushkov, V. Vaschenko, V. Pavlovych, N. Loboda, Zh. I. Patlashenko, V. Khokhlov, A. Svinarenko, T. V. Solonko
150-156
A. V. Glushkov, N. S. Loboda, V. N. Khokhlov, A. A. Svinarenko, N. G. Serbov, Yu. Bunyakova
157-166
Ju. V. Artamonov, E. A. Skripaleva, A. O. Bukatov
167-174
V. F. Martazinova, Ye. K. Ivanova, V. E. Tymofeyev
175-183
L. M. Belokrinitskaya, S. V. Klok, G. M. Kruchenitskiy
184-197
V. A. Dzenzersky, S. V. Tarasov, I. Yu. Kostiukov, S. Yu. Kremnev
198-206
V. Litvinov, M. Sidorov, O. Skuybida
207-212
Ye. V. Moiseyenko
213-225
A. P. Fedchuk
226-241
V. P. Rybachuk, N. G. Videnina
242-255
View All Issues