Ukrainian Antarctic journal

Published September 7, 2023

##issue.tableOfContents##

Articles

S. Sanaka, A. Neska
3-12
І. Savchyn , K. Tretyak
13-23
K. Tretyak , D. Kukhtar
24-36
O. Koloskov , P. T. Jayachandran , Yu. Yampolski
37-54
M. Nabokin , O. Salganskiy , V. Tkachenko, P. Kovalenko , А. Dzhulai , А. Puhovkin, S. Gogol , Yu. Protsenko , L. Svetlichniy , І. Kozeretska
55-65
S. Komplikevych , O. Maslovska , T. Moravska , I. Yarmoliuk , N. Biront , Y. Zaritska , S. Hnatush
66-78
І. Roman, O. Gromyko
79-89
R. Ivannikov , V. Anishchenko , O. Poronnik , G. Myryuta , N. Miryuta , O. Boyko , L. Hrytsak, І. Parnikoza
90-102
S. Krakovska
103-107
View All Issues