Ukrainian Antarctic journal

Published March 2, 2020

##issue.tableOfContents##

Articles

G. V. Artemenko, V. I. Ganotzkiy, L. I. Kanunikova, E. Е. Grechanovskaya, А. А. Taraschan
3-12
O. P. Olshtynska, S. B. Shekhunova, S. M. Stadnichenko, O. S. Ogienko, V. V. Permyakov
13-25
Kh. I. Marusazh, V. M. Hlotov, Z. Siejka
26-37
І. R. Savchyn, Ye. О. Shylo, І. М. Bubniak, А. М. Bubniak
38-46
A. Chyhareva, S. Krakovska, D. Pishniak
47-63
M. D. Curmei, Т. І. Makarenko, V. І. Меlnyk, G. V. Кlishevich
64-69
Y. M. Zanimonskiy, A. V. Koloskov, Yu. M. Yampolski, G. Nykiel, A. O. Sopin, Y. Y. Zanimonskiy
70-83
O. V. Bogomaz, M. O. Shulha, D. V. Kotov, T. G. Zhivolup, A. V. Koloskov, A. V. Zalizovski, S. B. Kashcheyev, A. I. Reznychenko, M. R. Hairston, V. Truhlik
84-93
N. Miryuta, K. Wojciechowski, I. Parnikoza
94-116
Yu. G. Giginyak, Dz. A. Lukashanets, O. I. Borodin, V. E. Miamin, V. M. Baichorov
117-127
View All Issues