Ukrainian Antarctic journal

Published December 31, 2021

##issue.tableOfContents##

Articles

І. Savchyn , Yu. Otruba, K. Tretyak
3-11
M. Basylevska, V. Bogillo
12-34
Yu. Andrienko, G. Milinevsky, V. Danylevsky
35-47
А. Shvets , O. Budanov, O. Koloskov , O. Nickolaenko, O. Shvets , Yu. Yampolsky
48-57
S. Hnatush, S. Komplikevych, O. Maslovska, O. Moroz, T. Peretyatko, А. Dzhulai , T. Krasnozhon
58-75
P. Kovalenko, V. Trokhymets, І. Parnikoza, Yu. Protsenko, O. Salganskiy, А. Dzhulai , І. Dykyy , M. Nabokin, І. Kozeretska, V. Gorobchyshyn
76-93
D. Zabara, І. Kozeretska, І. Deineko, Ya. Anoshko, N. Shapovalenko, L. Stamboli, B. Dons’koi
94-105
E. Gribanova, V. Miamin
106-116
K. Petrenko, І. Ivanchenko, O. Karmazin
117-126
H. Yevchun, А. Fedchuk, І. Drohushevska, O. Pnyovska, M. Chernyshenko, I. Parnikoza
127-157
A. Fedchuk, S. Zherebchuk, D. Cheberkus
158-164
View All Issues